Shtatëzania dhe lindja në Zvicër | Gjiganti

Shtatëzania dhe lindja në Zvicër

A jeni duke pritur një fëmijë?

Ekzistojn ligjet dhe rregulloret të cilat mbrojnë interesat e nënave shtatzëna në punësim. Ja vlen qö köto gjöra ti shikoni sa mö heröt. Pasi fömija ka lindur, ju duhet të regjistroheni lindjen në vendin tuaj të qëndrimit. Në shumicën e rasteve kjo është e organizuar për ju nga autoritetet e spitalit. Nëse fëmija juaj është i lindur në shtëpi, ju duhet të regjistroheni lindjen vetö në zyrën e regjistrit civil. Një fëmijë duhet të regjistrohet me një sigurues mjekësor nga mosha deri tre muajsh më së voni.

Lindjet në Zvicër

Të gjitha lindjet në Zvicër duhet të raportohen në zyrën e regjistrit në vendin ku ka le dhe të regjistrohet në regjistrin e lindjes. Regjistrimi i lindjes duhet të bëhet personalisht nga i ati ligjor (dmth. njeri i martuar me nënën, ose babait i cili ka pranuar ose për qëllime të njohura fëmija është i tij), nëna, mjekët përgjegjës ose një person i cili dëshmon për lindjen. Regjistrimi mund të bëhet edhe me autorizim, i cila do të thotë se doktori dhe spitali mund të autorizojnë një person që punon në spital për regjistrimin e lindjes. Prindërit vetë mund të autorizojë një palë të tretë për regjistrimin e lindjes. Me një autorizim, zyra regjistrimit duhet të informohet me shkrim për emrin e personit të autorizuar për regjistrimin e lindjes.

Lindja në spital

Nëse lindja ndodh në një spital ose në një klinikë private të lindjes, administrata e institucionit në fjalë është e nevojshme për të dhënë njoftimin e lindjes me shkrim në zyrën e regjistrit të vendit të lindjes. Nëna duhet të ketë siguruar institucionit më parë dokumentet e kërkuara për regjistrimin e lindjes. Babai mund të bëjë regjistrimin e vetë duke paraqitur një vërtetim nga spitali që konfirmon lindjen. Sidoqoftë, nëse babai nuk është i martuar me nënën e fëmijës, ai vetëm mund të regjistroj lindjen nëse ai ka pranuar fëmijën para lindjes ose nëse ai e bën këtë në regjistrim

Lindja në shtëpi

Nëse një fëmijë nuk është i lindur në spital dhe as në një klinikë, lindja duhet të raportohet nga personi në zyrën e regjistrit të rrethit në të cilin lindja ka ndodhur, ose nga i ati ligjor i fëmijës dmth njeri i martuar me nënën, ose babai i cili ka pranuar apo do të njohë fëmijën që të jetë i tij, nëna, mamia apo personi tjetër që ka dëshmuar lindjen. Lindja duhet të regjistrohet brenda tri ditëve.

Lindja jashtë Zvicrës

Autoritetet e huaja nuk njoftojn automatikisht autoritetet zvicerane për lindjes e një fëmije të shtetësisë zvicerane (me përjashtim të Austrisë, Gjermanisë dhe Italisë).

Për një lindje për t'u regjistruar në regjistrin civil zviceran, prindërit duhet të dërgojn certifikatën origjinale të lindjes tek përfaqësimi zviceran në vendin ku fëmija ka lindur. Çertifikata e lindjes duhet të jetë e legalizuar origjinale dhe të përkthyera në njërën nga gjuhët zyrtare të Zvicrës (nga ambasada ose nga një perkthyes i njohur zyrtarisht) dhe nuk duhet të jentë lëshuar më shumë se gjashtë muaj më parë.

Përfaqësimi i përcjell më pas dokumentet, zakonisht pa pagesë, te autoritetet përgjegjëse kantonale të gjendjes civile, e cila urdhëron një hyrje për t'u bërë në regjistrin civil. Fëmijët e lindur jashtë vendit, me një prind zviceran të cilët gjithashtu kanë një shtetësi tjetër do të humbasin shtetësinë zvicerane, nëse ata kanë qenë të regjistruar ose janë regjistruar me autoritetet zvicerane në Zvicër, ata duhet ti njoftojn autoritetet zvicerane me shkrim para se të arrijnë moshën 22 se ata dëshirojnë të mbajnë kombësin e tyre zvicerane.

Përfitimet mjekësore të sigurimit gjatë shtatëzanisë?

Gjatë shtatzënisë, plani themelor i detyrueshëm i sigurimit mbulon shpenzimet për ekzaminimet e zakonshme. Ajo gjithashtu kontribuon një sasi të caktuar ndaj shpenzimeve të para-lindjes. Lindja në vetvete është e mbuluar nga sigurimi. Nëna e të siguruarit mund të zgjedhë të lind në spital, në një klinikë të lindjes ose në shtëpi. Pas lindjes, sigurimi mjekësor mbulon një shumë të shpenzimeve dhe pjesërisht mbulon këshillimet për gji. Sigurimi i nënës gjithashtu mbulon shpenzimet spitalore për fëmijë të shëndetshëm pas lindjes. Zyra federale e shëndetit publik mund të jap më shumë informacione mbi atë që shpenzimet e lindjes janë të mbuluara nga sigurimi mjekësor. Për më shumë informacione specifike më shumë personale, mjekësore kontaktoni kompaninë tuaj të sigurimit.

Sigurimi mjekësor për fëmijën e porsalindur

Fëmija i porsalindur duhet të regjistrohet me një kompani të sigurimit mjekësor më së gjati tre muaj pas lindjes. Sigurim fillon në momentin kur fëmija është i lindur.

Riprodhimi i asistuar

Riprodhimi i asistuar mjekësor mund të bëjë dëshira për një fëmijë të vijnë i vërtetë për çiftet që kanë probleme konceptuese. Akti federal mbi riprodhimin e asistuar mjeksore rregullon teknikat dhe kushtet. Në Zvicër dhurimi i vezë dhe embrionit dhe zëvendësimet janë të ndaluara. Kantonet janë në krye të procedurave të riprodhimit autorizues. Qendrat zvicerane për riprodhime mjekësore (departamentet në universitet, spitalet kantonale dhe private, si dhe praktikat private) janë të lidhura në përgjithësi me grupin punues të shoqatës zvicerane për fertilitet, sterilitet dhe planifikimit të familjes (FIVNAT). Kjo është ajo ku çiftet që përjetojnë probleme të moslindjes mund të marrin këshilla. Mjekët janë të detyruar ligjërisht të japin çifteve informata të sakta (diagnozat, procedurat, rreziqet, etj), duke përfshirë edhe alternativa të tjera për të konceptuar një fëmijë të tillë si miratim. Qendrat kantonale për këshilla të shtatzënisë ofrojnë gjithashtu informacione, duke përfshirë këshilla mbi çfarë duhet të bëni në rast të sterilitetit. Çiftet gjithashtu mund të marrin ndihmë nga organizatat e specializuara, të tilla si organizata zvicerane "Kinderwunsch" (dëshira për një fëmijë) www.kinderwunsch.ch

Pranimi i atësisë

Pranimi është një akt juridik të cilën një njeri e pranon atësinë qoftë para apo pas lindjes së fëmijës.

Kush mund të pranojnë një fëmijë?

Nënat nuk duhet të pranojnë fëmijët e tyre që nga marrëdhënia prind-fëmijë i cili vjen nga vetë lindja. Sa për babanë, marrëdhëniet prind-fëmijë duhet ndjekur nga një prej rasteve të mëposhtme:

  • në qoftë se nëna është martuar në kohën e lindjes, burri konsiderohet të jetë babai i fëmijës, pa pranimin e njohjes. Edhe në qoftë se një njeri që pretendon të jetë babai biologjik i fëmijës, ai nuk mund të kundërshtojnë lidhjen e burrit të atësisë. Burri që dëshiron të kundërshtojë atësinë e tij ka për të shkuar në gjykatë për të kundërshtuar supozimin e atësisë së tij
  • në qoftë se nëna është e pamartuar në kohën e lindjes, njeriu i cili beson se ai është babai duhet shprehimisht të njohë fëmijën
  • në qoftë se një njeri e ka pranuar tashmë atësisë, nuk është e mundur për një tjetër për ta bërë këtë

Si të pranoj atësinë

Atësia e një fëmije mund të njihet në mënyra të ndryshme. Nëse ju dëshironi që të njihet si babai, ju mund të bëni një deklaratë në zyrën zvicerane të rgjistrimit (nëse jetoni në Zvicër, ju mund të bëni këtë deklaratë në çdo gjendjes civile, e nëse jetoni jashtë vendit, njohja mund të bëhet në zyrën e regjistrimit në vendin ku ka lindur fëmija apo vendin ku jeton fëmija zakonisht, në vend e origjinës ku jeton nënë ose në vendin e banimit).

Përndryshe, atësia mund të njihet në vullnetin e një personi, ose nga një gjykatë në qoftë se ka një mosmarrëveshje mbi atësisë. Njohja është regjistruar më pas në regjistrin civil. Megjithatë, në qoftë se është e qartë nga dokumentet e paraqitura apo deklaratat e bëra që njeriu dëshiron atësinë e tij për të pranuar por nuk është babai biologjik, atësia e tij nuk do të regjistrohet.

Dokumentet rreth procedurës së njohjes

Një numër i dokumenteve duhet të dorëzohen në zyrën e regjistrit kur pranon një fëmijë. Nëse babai është regjistruar tashmë në gjendjen civile të regjistrimit ai duhet të paraqesë dëshmin e vendbanimit dhe një dokument identifikimi. Nëse nuk ekziston i regjistruar ai së pari duhet të kontaktoj zyrën e regjistrimit që do të tregoj atë se çfarë dokumente të paraqesë. Një tarifë dueht paguar për njohjen.

Çfarë ndodh pasi një fëmijë është i njohur

Sapo fëmija ka qenë i njohur ligjërisht, prind-fëmijë marrëdhëniet mes babait dhe fëmijës së tij bëhen ligjërisht të vlefshme që nga koha e lindjes së fëmijës. Babai dhe fëmija i tij janë tani në gjendje të mbrojn të drejtat e tyre reciproke dhe obligimet (detyrime të mirëmbajtjes, detyrë për të dhënë ndihmë, të drejtat e trashëgimisë, etj). Fëmija nuk ka marrë emrin e babait që e ka pranuar atë ose të saj, dhe babai nuk ka autoritet prindëror, kjo bie ekskluzivisht për nënën. Megjithatë, në disa raste organi i kujdestarisë mund të japë autoritet të përbashkët prindëror për të dy prindërit.

Kundërshtimi i njohjes së atësisë

Çdo palë e interesuar mund të kundërshtojnë njohjen e atësisë, në veçanti nëna, fëmija dhe, në disa raste, për palën njohjes.

Si mund të kundërshtoj një njohje?

Nëse ju dëshironi të kundërshtoni një vërtetim të atësisë, ju duhet të paraqitni një padi në gjykatën tuaj ose vendin e palës tjetër të vendbanimit. Barra është mbi ty si person kontestimi për njohjen e provuar se pala tjetër nuk është babai i fëmijës. Gjyqtari bazon vendimin e tij mbi faktet e treguara nga njerëzit e përfshirë dhe në raportet e ekspertëve "(p.sh. testi atësisë).

Afati i fundit për të kundërshtuar një njohje

Veprim ligjor për kontestimin e një njohjen të atësisë duhet të bëhet brenda një periudhe të caktuar kohore. Në varësi të rastit, afati i fundit për kontestimin e një njohje mund të shkojnë në mes një dhe pesë vjet pas njohjes. Në raste të veçanta ajo mund të jetë edhe më e gjatë se pesë vjet. Fëmija mund të kundërshtojnë njohjen, ndërsa ende i mitur dhe deri në një vit pas ardhjes së moshës madhore.

Çfarë ndodh pas vendimit të gjykatës

Nëse gjykata vendos në favor të njohjes së personit kontestues, marrëdhëniet prind-fëmijë midis tyre njihen dhe babai i tij apo saj pushon së ekzistuari.Gjykata i informon autoritetet e gjendjes civile duke futur në anulimin e njohjes në regjistrin e gjendjes civile.


Publikuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2023 Gjiganti