Kantonet e Zvicrës

Kofederata e Zvicrës përbehet prej 26 kantoneve prej të cilëve 3 quhen edhe si gjysëm kantone. Secili kanton e ka kushtetutën e vet, qeverinë, parlamentin, gjykatat dhe ligjet e veta, edhe pse ato duhet natyrisht të jenë të pajtueshme me ato të Konfederatës. Kantonet gëzojnë një autonomi të madhe administrative dhe lirinë e vendim-marrjes. Ata kanë kontroll të pavarur mbi sistemet e tyre të arsimit dhe shërbimeve sociale, dhe secili ka forcën e saj policore. Çdo kanton gjithashtu përcakton nivelin e vet të taksave.

Më poshtë kemi përgatitur një list të statistikave duke përfshirë elementet bazë të një kantoni ndërsa në verzionin tjetër do sjellim edhe disa informacione tjera.