Informacione rreth sportit në Zvicër

Marrja me sport

Njerëzit mund të mirren me sport në shkollë, në klubet sportive dhe federatave, për kënaqësi, në një nivel konkurrues ose në ushtri.

Sporti për fëmijët

Mundësitë sportive ekzistojnë për fëmijët nga një moshë e hershme (p.sh. ushtrime dhe not për të vegjëlit, etj.) Kontaktoni zyrën tuaj kantonale sportive apo autoritet lokale për më shumë informacione. Gjithashtu shumö informacione ju mund tö gjeni tek portali www.jugenundsport.ch

Sporti në shkollë

Edukimi fizik është i detyrueshëm në të gjitha shkollat fillore, të mesme dhe profesionale si dhe në kolegje të trajnimit të mësuesve. Shumica e shkollave ofrojnë edhe aktivitete sportive jo te detyrueshme pas orarit shkollor ku shpesh organizogen nga organizatat Rini + Sport (R+S).

R+S u krijua nga qeveria federale, kantonet dhe federatat e sportit për të promovuar sportin për të rinjtë. Zyra federale e sportit BASPO ofron informacion të gjerë për qëllimet R+S dhe aktivitetet.

Sporti për publikun e gjerë

Nuk ka pothuajse asnjë kufizim për shtrirjen e sporteve të hapura për publikun e gjerë. Aktivitetet sportive janë të ofruara nga institucionet sportive, klubet dhe qendrat private. Zyrat përkatëse të kantoneve apo autoritetit tuaj lokal mund të ju jap një pasqyrë të aktiviteteve në dispozicion në rajonin tuaj. Këto zyra mund të sigurojnë gjithashtu më shumë informacion të detajuar mbi klube, federatat dhe objektet sportive (p.sh orari i hapjes, pagesat etj.)

Sportet konkurrues dhe promovimi i atletëve të rinjö.

Të rinjtët me një talent për sport mund të marrin mbështetje më herët në shkollë, në klube, në shkollat portive të specializuara ose nga prindërit e tyre. Fondacioni i olimpik dhe i zhvillimit tö sportit jep informacione mbi projekte të ndryshme dhe bön fushata për njohjen e hershme dhe promovimin e fëmijëve atlet tö talentuar. Qendra kombötare e sportit zviceran nö Magglingen dhe Qendra kombötare e sportit të rinisë në Tenero ofron atletëve mundösinö e pjesmarrjes në programe sportive tö trajnimit në kuadër të hapësirave të ndara për secilën federatë sportive. Faqet e internetit të këtyre dy qendrave japin informacione në lidhje me kërkesat për pranim, programet, akomodimin etj. Atletët konkurues që ti pörmbushin kërkesat mund të marrin pjesë në një nga programet dyvjeçare sportive konkurruese. Informacione mö të gjera mbi këtë temë gjeni nö zyrön federale tö sportit www.baspo.admin.ch

Sporti për të moshuarit

Mundësitë për ushtrimin, lojra dhe aktivitete sportive në gjysmën e dytë të jetës janë siguruar nga qeveria federale në partneritet me kantonet, organizata Swiss Olympic, federatat sportive, klubet si dhe organizatat private. Mö shumö informacione shikoni nö webfaqön www.pro-senectute.ch

Sporti për personat me aftësi të kufizuara

Ka një pjesë të madhe interesante tö përzgjedhjes sö aktiviteteve sportive për personat me aftësi të kufizuara fizike apo mendore ose për njerëzit që janë me dëmtime shikimi. Atletët më ambicioz kanö gjithashtu mundësi për të marrë pjesë në sportet konkuruese. Këto aktivitete koordinohen nga organizata Plusport dhe partneröt e organizatës sportive me karrocë. Komiteti paralimpik dhe shoqata olimpike japin informacione të dobishöme nö webfaqet e tyre www.swissparalympic.ch

Webfaqet në lidhje me sportin

www.sporthilfe.ch
www.swissolympic.ch
www.cstenero.ch

KU dhe SI në Zvicër