Zgjidhja e problemeve të racizmit në Zvicër

Çka është racizmi?

Në një kuptim më të gjerë, racizmi përbën një ideologji, ku njerëzit janë të klasifikuar në bazë të kritereve fizike apo kulturore ose në bazë të origjinës së tyre etnike, kombëtare apo fetare, në grupe (gara) gjoja të përcaktuara nga ligjet e natyrës. Racizmi nuk i gjykon dhe trajton njerëzit si individë, por si anëtarë të grupeve të ndara me vetit e tye të pandryshueshme. Sido që të jetë, në Zvicër, shumica e rasteve të racizmit dhe diskriminimit nuk janë të bazuara në ideologji, por janë shprehje të paqarta të frikës, agresivitetit, paragjykimeve dhe mungesa e simpatisë ndaj të tjerëve. Kjo pra ka kuptimin të dalloj diskriminimin racial nga racizmi, si një ideologji.

Diskriminimi racor është çdo praktikë, duke i marr me forcë njerëzve të drejtat e tyre, duke përfshirë trajtim të padrejtë apo jo-tolerues, poshtërim, ofendim, kërcënime që përbëjnë rrezik për gjendjen fizike mbi bazën e cilësive psikologjike, përkatësisë etnike, vetit kulturore (gjuha, emri) apo përkatësia fetare.

Sa është i përhapur racizmi në Zvicër

Racizmi është i përhapur në Zvicër, pavarësisht nga përpjekjet e autoriteteve të vazhdueshme për t'i dhënë fund diskriminimit, këshilli i komisionit evropian para disa viteve ka kriju një raport ku nxjerr në pah problemet e diskriminimit racial të drejtëpërdrejtë për të fituar qasje në punësim, strehim, mallra dhe shërbime tjer. Viktimat janë kryesisht myslimanë dhe vijn nga Ballkani, Turqia dhe Afrika. Këto raporte të para disa viteve edhe sot përmenden nga organizata dhe media të ndryshme.

Në anën tjetër, komisioni evropian kundër racizmit dhe tolerancës ECRI në raportin e vetë vinte në dukje se masat e ndryshme ishin marrë për të nxitur integrimin e emigrantëve në fusha të tilla si punësim, strehim dhe shëndetin. Organet shtetërore për anti-racizëm dhe migrimit kanë vazhduar për të rritur ndërgjegjësimin e racizmit dhe diskriminimit racial dhe hapat ishin marrë për të luftuar ekstremizmin e djathtë. ECRI ka rekomanduar që autoritetet zvicerane duhet merren më shumë në luftimin e racizmit, ksenofobisë, antisemitizmit dhe intolerances në nivel kombëtar dhe gjithashtu rekomandon që autoritetet kompetente të merren edhe me ankesat individuale të diskriminimit.

Megjithatë përpjekjet kundër racizmit kanë arritur një nivel më të mirë ku në raste të caktuara në disa kantone janë hapur qendra kundër racizmit si dhe janë financuar projekte të ndryshme që kanë të bëjn me integrimin e të huajve në Zvicër me qëllim të lehtësimit dhe futjës sa më të leht të të huajve në shoqërinë zvicerane. Komisioni federal kundër racizmit EKR www.ekr.admin.ch jep raportet në mënyr të pavarur rreth racizmit.

Si shfaqet racizmi?

Qëndrimet raciste manifestohen në formë të armiqësisë ndaj personave që konsiderohen të ndryshëm.
Midis formave të ndryshme të racizmit, duhet të përmendim:

  • Ksenofobia, apo urrejtja e të huajve, që dënon të huajt për shkak të paraqitjes së tyre apo sjelljet që konsiderohen si të ndryshme
  • Anti-semitizmi, që përdoret si urrejtje ndaj hebrenjve për arsye që lidhen me trashëgiminë e tyre hebreje
  • Racizmi mund të marrë forma të ndryshme: si përjashtimi diskriminues ndaj personave të caktuar, si dhe ushtrimi i dhunës verbale apo fizike.

Racizmi shkel parimin themelor të të drejtave të njeriut kundër diskriminimit. Ai mund të marrë formën e abuzimit verbal apo veçimin ndaj personave të caktuar dhe është kryer ndonjëherë nga njerëzit që i përkasin grupeve ekstreme të krahut të djathtë. Diskriminimi racor është automatikisht një vepër penale në prokurorinë publike, nëse faktet shfaqen në publik.

Kunsultimet për racizëm dhe diskriminim

Qeveria federale, kantonet dhe komunat së bashku me organizatat jo-qeveritare janë të përfshira në mënyrë aktive në luftën kundër diskriminimit dhe marrjen e masave parandaluese për ta frenuar racizmin.

Komisioni federal për luftimin e racizmit

Komisioni federal për luftimin e racizmit FRB është një organ federal i cili lufton të gjitha format e diskriminimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë racor dhe vë në theks të veçantë të gjitha format e diskriminimit. FRB publikon raporte të cilat përmbajn informacione me detajisht, dokumente të ndryshme dhe këshilla tek viktimat e diskriminimit. Këto publikime mund ti porositni online në internet nga portali www.edi.admin.ch/frb

FRB-ja koordinon aktivitetet që synojnë parandalimin, e racizmit, anti-semitizmit dhe ksenofobisë në nivele federale kantonale dhe komunale. Ai ofron ekspertizën e saj dhe ofron mbështetje financiare për projektet që luftojn racizmin dhe respektimin e të drejtave të njeriut. FRB-ja është aktiv duke kontribuar në zhvillimin e një rrjeti të qendrave të këshillimit për viktimat e diskriminimit racial. Megjithatë, ajo nuk mund, të ndërmjetësojë apo të ndërhyjnë në rastet e konfliktit.

Terme dhe shkurtesa

Disa terme institucionale rreth sherbimit të racizmi dhe diskriminimit. Shumica e këtyre termave janë në gjuhën gjermane prandaj ne jemi munduar ti përshtatim me webfaqet e tyre zyrtare.

EKR - Komisioni federal kundër racizmit www.ekr.admin.ch
EKM - Komisionit federal për migrim www.ekm.admin.ch
FRB - Komisioni federal për luftimin e racizmit www.edi.admin.ch/frb
BFM - Zyra federale për migracion www.bfm.admin.ch

KU dhe SI në Zvicër