Format ligjore të kompanive në Zvicër

Zgjedhja e një forme të korporatës

Secila nga format e mundshme të korporatës kanë përparsitë pozitive dhe negative. Sekretariati i shtetit për çështjet ekonomike SECO dhe zyrat kantonale për zhvillimin e biznesit ofrojnë informacione dhe krahasimeve. OSEC gjithashtu siguron informacione për kompanitë e huaja që duan të krijojnë një bazë në Zvicër.

Format e mundshme ligjore

Kodi i detyrimeve përcakton format e mundshme ligjore. Për ushtrimin e aktiviteteve të biznesit, në vijim janë format kryesore të korporatave:

  • Pronësi personale
  • Partneritetet e përgjithshme
  • Partneritetet e kufizuara
  • Kompani të kufizuar nga aksionet - AG
  • Kompanitë me përgjegjësi të kufizuar – GmbH