Parashkolloret dhe qerdhet e fëmijëve në Suedi

Çka është kopshti?

Kopshtet duhet të hedhin themelet për pjesën e parë të mësimit të fëmijëve që do të vazhdojë për pjesën tjetër të jetës së tyre. Fëmijët duhet të pajisen me aktivitete të mira pedakogjine. Kopshtet duhet të jenë të këndshme, të sigurta, dhe të pasura në ofrimin e mundësive për të mësuar për të gjithë fëmijët që marrin pjesë. Fëmijët duhet të kenë mundësinë e të mësuarit përmes lojës, duke krijuar dhe duke eksploruar nga vetvetja, në grupe dhe së bashku me të rriturit.

Kopshtet janë të ndara nga shkollat dhe aktivitetet e tyre konsiderohen si edukim dhe mësim. Mësimi zhvillohet nën mbikëqyrjen e mësuesve parashkollor, por mund të jetë edhe stafi tjetër që të ndihmoj në zhvillimin e fëmijës dhe të mësuarit.

Stafi në kopsht planifikon aktivitetet pedagogjike duke bërë të mundur që fëmijët të krijojnë, të mësojnë dhe të eksplorojn. Kjo ndodh, për shembull duke luajtur, duke bashkëpunuar me të tjerët, pikturim, ndërtim dhe këndim. Krijimi i sigurisë për të dy, fëmijët dhe prindërit është një detyrë e rëndësishme e kopshteve.

Kush merr pjesë në kopsht?

Komunat duhet të sigurojnë kopshtet për fëmijët nga mosha një vjeqare

  • Kur prindërit janë duke punuar ose studiuar
  • Kur prindërit janë të papunë apo në mungesë të kushteve të mira (mospasjes)

Fëmijët e prindërve të cilët janë të papunë apo në mungesë të kushteve duhet t'i ofrohet një vend për të paktën 3 orë në ditë ose 15 orë në javë. Disa komuna sigurojnë më shumë orë.

Përveç kësaj, komunat duhet të sigurojnë ndjekjen e kopshteve që:

  • Të gjithë fëmijët duhet të marrin të paktën 525 orë në vit falas nga afati i vjeshtës kur fëmija arrin moshën 3 vjeqare
  • Nxënësit që kanë nevojë për mbështetje të veçanta

Ekzistojn kopshtet komunale dhe të pavarura. Kopshtet e pavaryra mund të veprojn si p.sh. prind, staf i një ndërmarrje apo fondacioni.

Kjo është përgjegjësi e komunave për të siguruar se ka kopshte dhe se fëmijëve janë ofruar vende. Kopshtet e pavarura janë një alternativë nga kopshtet komunale.

Autoritetet komunale miratojn kopshtet e pavaruara dhe kush është përgjegjës për të kontrolluar që kopshtet i plotësojn kërkesat e cilësisë së lartë dhe të sigurisë. Të njëjtat rregulla sikurse te kopshtet e pavarura aplikohen edhe për kopshtet komunale.

Cilat rregulla zbatojn kopsht?

Kopshti është i regullouar me ligjin e arsimit dhe programet mësimore.

Akti i arsimit thekson se:

  • Grupet e fëmijëve duhet të ketë një përbërje dhe madhësi të përshtatëshme, dhe lokalet duhet të jenë të përshtaten për qëllimet e tyre
  • Në kopsht duhet të ketë mësues parashkollor dhe gjithashtu personel tjetër i edukuar apo me përvojë të nevojshme për të mbështetur në zhvillimin e fëmijës dhe të mësuarit.
  • Ambientet dhe pajisjet duhet të jenë në dispozicion në mënyrë që të përmbushen qëllimet e kopshtit

Pagesa

Autoritetet komunale dhe organizatori i kopshteve vendos se sa duhet të jetë çmimi për një vend në kopsht. Akti i arsimit deklaron se pagesa duhet të jetë e arsyeshme. Nga afati i vjeshtës kur fëmija arrin moshën 3 vjeqare dhe deri në kohën kur fillon shkolla, është një e drejtë që 525 orë në vit ti fitoni falas.

Çfarë është një klasë për parashkollor?

Nga mosha 6 fëmijët kanë të drejtë për të filluar në klasë parashkollore. Klasa parashkollor është një formë e shkollës në të drejtën e vet me një element të madh të punës krijuese dhe duke luajtur. Klasa parashkollore është një formë vullnetare e shkollës, në të cilat shumica e 6 vjeçarëve në Suedi marrin pjesë. Komunat janë të obliguara të ofrojnë dhe të koordinojë klasën parashkollore.

Kush e ndjek klasën për parashkollor?

Është e mundur që fëmija të fillojë në klasë parashkollore pa i mudhur 6 vjet. Një tjetër alternativë është që të fillojnë shkollën e detyrueshëm e cila fillon në moshën 6 vjeçare. Një zgjedhje mund të jetë për të qëndruar në kopsht ose në kujdesin pedagogjik si një 6 vjeçar. Klasa parashkollor është zakonisht e lidhur ngushtë me shkollën ku nxënësi do të fillojë të ndjek në vitin e parë të shkollës.

Kush e organizon klasën për parashkollor?

Klasa për parashkollor duhet të funksionojë si një marrëveshje kalimtare midis kopshtit dhe shkollë së detyrueshme. Klasa për parashkollor duhet të kombinoj metodat dhe qasjen e punës të të dy, kopshtet dhe shkollën.

Qëllimi i klasës parashkollore është se ajo duhet të stimulojë zhvillimin e mësimit të çdo nxënësi, si dhe përgatit nxënësit për arsimin e ardhshëm, si dhe nxitjen e zhvillimit harmonik të tyre. Luajtja dhe kreativiteti janë komponentet thelbësore. Arsimi duhet të bazohet në një pamje të përgjithshëm të nxënësve dhe nevojat e tyre.

Pjesëmarrja është rreth 3 orë në ditë. Gjatë pjesës tjetër të ditës, nxënësit janë ose në qendrën e kohës së lirë ose në kujdesin pedagogjik.

Komunat janë përgjegjëse për sigurimin e kopshteve dhe se nxënësit janë ofruar këtë mundësi. Aktivitetet e organizuara nga shkollat e pavarura janë një alternativë për veprimtaritë komunale. Pjesmarrja në klasën për parashkollor është falas.

Cilat rregulla zbaton klasa për parashkollor?

Klasa për parashkollor është pjesë e një qëllimi të drejtuar me një sistem me një shkallë të lartë të përgjegjësisë lokale. Ai është organizator kryesor i cili ka përgjegjësinë përfundimtare për arsim.

Ka dokumente të ndryshme drejtuese për rregullimin e aktiviteteve të ndryshme, të tilla si në vijim:

Akti i arsimitAkti i arsimit, i vendosur nga parlamenti suedez (Riksdag), përmban rregullat themelore në lidhje me klasën për parashkollor, forma tjera shkollore, qendrës për kohës të lirë dhe kujdesit pedagogjik.

ProgramiAktivitetet në klasën parashkollore kanë programin e njëjtë si shkolla e detyrueshme dhe qendra e kohës së lirë. Dy pjesët e para "vlerat themelore dhe detyrat e shkollës" dhe "qëllimet e përgjithshme dhe udhëzimet" aplikohen në klasë për parashkollor dhe qendra të kohës së lirë. Pjesa e tretë e programit "plani për lëndët e shkollës", - nuk zbatohet në klasën parashkollore dhe qendra të kohës së lirë pasi arsimi nuk përbëhet nga mësimet apo temat e mësimdhënies. Programi mësimor është hedhur poshtë nga qeveria.

Broshura shtesë »

  1. Plan i trajtimit të njëjtë te parashkollorët në komunen Laholms

Integrimi në Suedi