Shkollat fillore në Suedi

Shkolla fillore apo arsimi i detyrueshëm

Në grupin e shkollave të detyrueshme hyjn

  • Arsimi i detyruar (shkolla fillore normale)
  • Shkolla me aftësi të kufizuara
  • Shkolla Sami
  • Shkollat e veçanta (speciale)

Shkolla e detyrueshme dhe shkolla e detyrueshme me aftësi të kufizuara përbëhet prej 9 viteve të shkollimit. Shkolla Sami përbëhet prej 6 viteve të shkollimit ndërsa shkolla speciale përbëhet prej 10 viteve të shkollimit. Çdo vit shkollor ndahet në dy afate, një në vjeshtë dhe një në pranverë.

Ndjekja e shkollës është e detyrueshme për të gjithë fëmijët me banim në Suedi. Fëmijët janë të detyruar të shkojnë në shkollë nga afati i vjeshtës në vitin që ata të arrijnë moshën 7 vjeqare, dhe rregulli kryesor është se frekuentimi i detyrueshëm shkollor pushon në fund të afatit pranveror pas klasës 9-të (viti 10-të në shkolla të veçanta).

Në Suedi shumica e fëmijëve e fillojnë vitin e parë në shkollë në afat të vjeshtës, kur ata të arrijnë moshën 7 vjeqare. Është gjithashtu e mundur që fëmijët të fillojnë kur ata të arrijnë moshën 6 dhe në raste të veçanta 8. Arsimi duhet të jetë ekuivalent pavarësisht se ku e ndjekin shkollën nxënësit.

Si është e organizuar shkolla e detyrueshme?

Shkolla e detyrueshme mund të jetë organizuar nga komuna ose në mënyrë të pavarur. Shumica e shkollave të detyrueshme në Suedi janë të drejtuara nga komuna, dhe situata më e zakonshme është se nxënësit ndjekin shkollën në një vend afër shtëpinë së tyre.

Çdo shkollë komunale mund të zhvillojë profilin e vet, të ketë orientime të ndryshme, të tilla si klasa në anglisht Montessori, apo profile kulturore dhe sportive.

Shkollat e pavarura të detyrueshme janë të hapura për të gjithë dhe edukimi duhet të korrespondojnë me atë që ofrohet në shkollat komunale të detyrueshme.

Shkollat e pavarura të detyrueshme kanë një organizyes të ndryshëm (pronar në krahasim me shkollat komunale). Organizatori mund të jetë një kompani, një fondacion apo shoqatë. Shkollat e pavarura të detyrueshme janë të miratuara dhe kontrollohen nga inspektoriati suedeze i shkollave.

Si funksionon vlerësimi?

Notat janë dhënë në klasat 8 dhe 9. Një notim i vlerësimit A-F është futur duke filluar nga viti shkollor 2011/2012. Në klasën e 8-të, një notë vlerësimi ësht dhënë në fund të afatit vjeshtor dhe pranveror. Në klasën e 9-një notä vlerësimi është dhënë në fund të afatit të vjeshtor dhe klasa përfundimtare në fund të afatit pranveror. Klasa e fundit është bazë për të aplikuar për shkollën e mesme. Nxënësit që kanë ndjekur klasën e 9-të në vitin shkollor 2011/2012 do të jetë grupi i fundit për të marrë një notë të bazuar në shkallën e notimit (Kaluese, Kaluese me dallim, Kaluese me dallim të veçantë).

Vlerësimi i notimit ka 6 nivelet A, B, C, D, E dhe F. A-E mbulon rezultate që kalojn, dhe F është jo-kaluese. Nëse nxënësi shpesh ka munguar dhe vlerësimi nuk mund të jepet ashtu siç nuk është e mundur për të vlerësuar njohuritë e nxënësit, atëherë simboli (-) futet në regjistrin e klasës. Megjithatë, vlerësimi F dhe (-) nuk duhet të përdoren në shkollat e detyrueshme me aftësi të kufizuara, dhe e njëjta rregull vlen edhe për shkollat e mesme të njëjta.

Zhvillimi i dialogut

Së paku një herë në afat, nxënësi, mësuesi dhe prindërit apo kujdestari i nxënësit takohen për të diskutuar përparimin e nxënësit në shkollë dhe si ndihet ai/ajo. Kjo quhet një dialog i zhvillimit. Dialogu duhet të jep një pamje të përgjithëshme në të mësuarit e nxënësit dhe zhvillimit social.

Gjatë dialogut, diskutimi mund të mbulojë se si shkolla mund të mbështesë dhe do të stimulojë zhvillimin e nxënësit. Dialogu i jep nxënësit dhe kujdestarit mundësi për të ndikuar dhe për të marrë përgjegjësinë për shkollimin e nxënësit. Në dialogun e zhvillimit, një plan individual zhvillimi hartohet dhe dokumentohet me shkrim. Plani individual i zhvillimit duhet të përmbajë vlerësime me shkrim.

Cilat rregulla zbatohen në shkollën e detyrueshme?

Qëllimi i shkollave të detyrueshme është pjesë e një sistemi të drejtuar me një shkallë të lartë të përgjegjësisë lokale. Parlamenti suedez dhe qeveria vendosin kornizat ligjore në kuadrin e ligjeve dhe urdhëresave. Komuna ose organizatori i shkollës së pavarur (pronari) dhe drejtori kanë përgjegjësinë kryesore për operacionet e përditshme. Ka dokumente të ndryshme drejtuese për rregullimin e aktiviteteve të ndryshme, të tilla si në vijim:

Akti arsimit, i vendosur nga parlamenti suedez, i cili përmban rregullat themelore në lidhje me shkollën e detyruar dhe forma të tjera shkollore. Akti i arsimi vlen për të dy shkollat, komunale dhe të pavarura.

Urdhëresat

Një urdhëresë përmban rregulla dhe është e vendosur nga qeveria. Ekzistojn disa lloje të urdhëresave për shkollën e detyrueshme, të tilla si urdhëresë e shkollës, urdhëresë e pjesmarrjës së fëmijës dhe nxënësit në punën e krijuar me një plan për trajtim të barabartë.

Programi

Të gjitha programet janë gjithashtu edhe urdhëresa. Në programin e krijuar nga qeveria mund të lexoni për qëllimet themelore dhe udhëzimet për shkollë. Kjo përshkruan, ndër të tjera, normat dhe vlerat, qëllimet, shkathtësitë dhe përgjegjësit e nxënësve dhe ndikimi. Këto pjesë të programeve janë të përcaktuara nga qeveria. Në planprograme gjithashtu përfshihet plani i ngritur ku si qëllim ka mësimdhënien në çdo lëndë të caktuar. Në plan duhet të tregojnë se si një subjekt mund të kontribuojnë për zhvillimin e nxënësve, në përputhje me qëllimet e njohurive të përcaktuara në planin mësimor. Plani plotësohet nga kërkesat e njohurive që përshkruajnë njohuritë e nevojshme për dije të pranueshme në klasat 3 dhe 6, si dhe për nota të ndryshme në klasën e 9-të.

Rregulli kryesor është se qeveria vendos për programet e shkollave të detyrueshme, dhe Agjencia Kombëtare e Arsimit vendos në programet për shkolla Sami, shkolla të veçanta (specifike), dhe shkolla me aftësi të kufizuara. Kërkesat e njohurive janë vendosur nga agjencia kombëtare për arsim.

Plani i shkollave

Çdo komunë duhet të ketë një plan të shkollës që tregon se si janë të organizuara shkollat komunale dhe zhvillimi i tyre. Kjo duhet të deklaroj atë që komuna është duke menduar për të bërë dhe siguruar që shkollat të arrijnë qëllimet kombëtare.

Shkollat me aftësi të kufizuara

Fëmijët me aftësi të kufizuara në të mësuarit mund të ndjekin shkollën e detyrueshme me aftsi të kufizuara si një alternativë për në shkollën fillore. Shkolla e detyrueshme me aftësi të kufizuara përbëhet nga 9 vite shkollim. Në kuadër të shkollës ka një orientim të veçantë të quajtur shkollë trajnimi. Kjo është menduar për nxënësit të cilët kanë një mungesë të njohurive në përgjithësi ose një pjesë të shkollimit të detyrueshëm për nxënësit me aftësi të kufizuara në të mësuarit në disa lëndë.

Shkollat Sami (minoritetit Sami)

Fëmijët e minoritetit Sami mund të ndjekin shkollën Sami. Fëmijët e tjerë mund të ndjekin shkollën Sami nëse ka arsye të veçanta. Arsimi në shkollën Sami përbëhet nga 1-6 vjet. Pas kësaj, nxënësit shkojnë në shkollë fillore.

Programet e shkollës së detyrueshme zbatohen në shkollën Sami por gjithashtu ka një program mësimor në Sami. Nëse nxënësit dëshirojnë ata mund të studiojnë Sami si gjuhë amtare në shkollë fillore.

Shkollat e veçanta (speciale)

Fëmijët të cilët për shkak të një dëmtimi funksional, ose për arsye të tjera të veçanta nuk mund të ndjekin shkollën e detyrueshme apo shkollën me aftësi të kufizuara të mësuarit mund të ndjekin shkollën e veçantë, nëse ata:

  • janë të shurdhër dhe të verbër ose kanë dëmtime vizuale dhe dëmtime të tjera funksionale
  • në raste të tjera nëse janë të shurdhër apo dëgjim të dëmtuar, ose kanë një çrregullim të rëndë fjalimi

Në shumicën e lëndeve nxënësit në shkollën speciale ndjekin programet e shkollës fillore. Disa lëndë, megjithatë, kanë programe të veçanta që janë të përshtatura për nevojat e nxënësve me aftësi të kufizuara ose dëmtime dëgjimi.

Integrimi në Suedi