Gramatika e gjuhës finlandeze

Për ta mësuar gjuhën finlandeze në një nivel më të lartë sigurisht gramatika ka një rol të rëndësishëm mirëpo edhe në mësimin e gjuhës së folur, gramatika jep një mbështetje të fortë në fillimin e mbarë të një gjuhe të huaj. Ne po mundohemi ti sjellim vetëm disa pjesë gramatikore që i përdorim shumë shpesh në jetën e përditshme.

Në këtë version do sjellim disa folje më të përdorura dhe zgjedhimi i tyre nëpër veta d.m.th do marrim foljet ndihmëse me qenë (jam) dhe me pas (kam) si dhe disa folje tjera në kohën e tashme dhe të shkuar.

Folja ndihmëse "jam" Koha e tashme Minä olen = unë jam Sinä olet = ti je Hän on = ai/ajo është (gjinia asnjanëse ai/ajo) Se on = ai/ajo është (gjinia asnjanëse sende/kafshë) Me olemme = ne jemi Te olette = ju jeni He ovät = ata /ato janë Koha e kryer Minä olin = unë isha Sinä olit = ti ishe Hän oli = ai/ajo ishte Se oli = ai/ajo ishte Me olimme = ne ishim Te olitte = ju ishit He olivät = ata/ato ishin Folja ndihmëse "kam" Koha e tashme Minulla on = unë kam Sinulla on = ti ke Hänellä on = ai/ajo ka Meillä on = ne kemi Teillä on = ju keni Heillä on = ata/ato kanë Koha e kryer Minulla oli = unë kisha Sinulla oli = ti kishe Hänellä oli = ai/ajo kishte Meillä oli= ne kishim Teillä oli = ju kishit Heillä oli = ata/ato kishin

Integrimi në Finlandë